Boekingsvoorwaarden ChaletVakantiePorlezzaIndien u via internet of telefoon bij Chalet Vakantie Porlezza ( te vernoemen als verhuurder ) een reservering maakt, zijn onderstaande boekingsvoorwaarden van toepassing. De verhuurder wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met de verhuurder.

1. Reservering
Indien de verhuurder uw reservering in behandeling neemt, ontvangt u een boekingsbevestiging per email, tevens de factuur binnen enkele dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk per mail gedeeld te worden aan de verhuurder. Bent u binnen 24 uur na verrichting van de reservering niet in het bezit van de boekingsbevestiging, dan dient u contact op te nemen met de verhuurder. Tussen u en de verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de verhuurder de reservering aan u heeft bevestigd. De overeenkomst betreft huur van accommodaties voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

2. Prijzen
U bent aan de verhuurder verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de boekingsbevestiging, tevens factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door de verhuurder is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Betalingen
De reservering is pas definitief als u de aanbetaling van 25%, en evt. gereserveerde opties, binnen de gestelde termijn heeft voldaan. Het restant bedrag van de huurprijs dient te zijn ontvangen door de verhuurder uiterlijk 8 weken voor de eerste dag van uw verblijf van het als vermeld in de bevestiging van de reservering. In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 8 weken en uw aankomstdatum het gehele bedrag betaald te worden. Het is belangrijk om bij betaling duidelijk de betalingsvermelding op te geven. Indien dit niet vermeld wordt kan uw betaling niet in behandeling worden genomen. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal de verhuurder u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt de verhuurder zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die de verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die de verhuurder in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. De verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing.

4. Annuleringsverzekering
Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten zijn de voorwaarden van toepassing die horen bij de polis die u heeft ontvangen van uw verzekeringmaatschappij van u keuze.

5. Annuleringskosten
Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft geen annuleringsverzekering afgesloten, dan bent u verplicht om aan de verhuurder een gefixeerde schadevergoeding te betalen. De gefixeerde schadevergoeding bedraagt:
- bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering vanaf 1 maand voor ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs.


6. Reserveringskosten
Wij rekenen GEEN reservering of boekingskosten.

7. Verplichte toeslag
Voor alle huuraccommodaties geldt een verplichte toeslag, deze bestaan uit:
- Eindschoonmaak € 60,- (i.v.m. het coronavirus geldt er een toeslag voor desinfectie van € 25,-)
- Toeristenbelasting (betaling ter plaatse) € 1,- euro per persoon per nacht.

8. Waarborgsom
Bij aankomst dient u een borg van €100,- te betalen voor de sleutel van de accommodatie en key van de slagboom, bij inlevering ontvangt u deze weer retour. De hoogte van deze borg varieert per camping. Bij verlies van deze sleutel dient u opnieuw deze borg weer te betalen voor de nieuwe sleutel. Het bedrag dat u voor de borg betaald heeft ontvangt u weer terug na de inlevering van de sleutel van uw vakantieaccommodatie en key van de slagboom. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten verrekend worden met de borg.

Daarnaast wordt er bij de boeking van ons chalet een borg berekend van € 100,- euro deze ontvangt u uiterlijk binnen 5 werkdagen na vertrek retour, onder de voorwaarde dat u het chalet netjes en zonder extra kosten heeft achtergelaten. Mocht u extra kosten hebben veroorzaakt dan zullen wij deze met uw borg verrekenen. 

9. Aankomst en Vertrek
Op de dag van aankomst heeft u vanaf 16.00 uur toegang tot uw huuraccommodatie. Op de dag van vertrek dient u vóór 10.00 uur het huurobject te verlaten en de sleutel bij de receptie in te leveren. Indien u de huuraccommodatie later verlaat dan 10.00 uur dan behoudt de receptie zich het recht om een gedeelte van de borg in te houden, de kosten bedragen dan minimaal € 50,- euro.

10. Aansprakelijkheid
De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
- diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf.
- het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping tijdens uw verblijf.
- mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van de verhuurder, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in de huuraccommodatie van de verhuurder bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan u worden doorberekend.

11. Huisdieren 
In de gehuurde accommodaties zijn huisdieren niet toegestaan.


12. Voor- en naseizoen (met uitzondering van juli en augustus)
In het voor- en naseizoen is het op de campings rustiger en bieden wij u extra voordelige tarieven aan. Het kan gebeuren dat (bepaalde) faciliteiten in deze periodes niet beschikbaar zijn en er werkzaamheden plaatsvinden i.v.m. veranderingen of uitbreidingen, zonder dat wij u daar op voorhand van op de hoogte brengen.

13. Toeristenbelasting
Inmiddels dient u ook in Italië toeristenbelasting te betalen. Deze betaling vindt plaats bij de receptie van de camping.

Kosten hiervan zijn 1,00 euro p.p.p.n.  met een max van 30.00 euro vanaf 12 jaar. ( jaar 2020)

 

 

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Chalet Vakantie Porlezza. Afwijkingen in de beschrijving van de accommodaties zijn mogelijk. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.